Opinie o Nas
Regulamin Konkursu Choinkowego BigBlock.pl 0

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Choinkowy BigBlock.pl”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Choinkowy BigBlock.pl”
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Halik Pro Mateusz Michalik, ul. Krzywa 14, 41-500 Chorzów, NIP 6372184399 (Organizator).
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 5. Czas trwania konkursu: 09.12 – 14.12.2020 r. do godz. 23:59
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 15.12.2020 r.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
 6. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 7. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Halik Pro Mateusz Michalik a także członkowie ich najbliższej rodziny.

 

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest napisanie komentarza lub zrobienie i umieszczenie zdjęcia na zadany temat, na portalu Facebook w poście (wpisie) konkursowym.
 2. Komentarz lub zdjęcie należy umieścić jako komentarz we wpisie konkursowym, pod adresem: ……..
 3. Każdy Uczestnik powinien wysłać minimum 1 zdjęcie lub napisać 1 komentarz.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook na Fanpage’u Organizatora pod adresem: www.facebook.com/bigblockpl
 5. Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzcę na Fanpage’u Organizatora.
 6. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;

d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;

e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. W tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.

 

IV. Nagrody

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest jeden z dwóch zestawów kosmetyków samochodowych o wartości ok. 80 zł (brutto).
 1. Nagrodą dodatkową jest jednorazowy kod rabat -15% na zakupy w sklepie internetowym BigBlock.pl dla dwóch kolejnych osób. Rabat należy wykorzystać w ciągu 60 dni kalendarzowych. Rabat nie łączy się z innymi promocjami w sklepie.
 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 1. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

V. Sposób wyłonienia zwycięzcy

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa w drodze głosowania wybierze 4 laureatów, których zdjęcia przedstawiały najbardziej potrzebujący pielęgnacji lub najciekawszy samochód lub których komentarz pod postem konkursowym będzie najciekawszy i przydzieli 2 nagrody główne oraz 2 nagrody dodatkowe

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin na Fanpage www.facebook.com/bigblockpl wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt.VI Regulaminu, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Czas na zrealizowanie nagrody głównej w konkursie wynosi 60 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. VI Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

IX. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@bigblock.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/bigblockpl
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.12.2020 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników pod adresem: https://bigblock.pl/regulamin-konkursu

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl