Opinie o Nas
Regulamin

Regulamin sklepu bigblock.pl

 

 I. Definicje.

 1. Sklep – bigblock.pl - BIGBLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – z siedzibą w Krakowie 30-363, ul. Szafrana 5A/75, NIP 6272769350, REGON 387296259
 2. Kupujący– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług internetowych drogą elektroniczną.
 4. Rejestracja - procedura zakładania Konta.
 5. Konto- prowadzony przez Sklep zbiór zasobów, w którym pod unikalnym loginem gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.
 6. Użytkownik– podmiot, który uzyskał dostęp do usług Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Formularz rejestracyjny – formularz umieszczony na stronach Sklepu, w którym Użytkownik podaje swoje dane zakładając Konto w celu korzystania z usług Sklepu.
 8. Dzień Roboczy –dni od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do godz. 17:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Towar – produkty wystawione na sprzedaż w Sklepie.

 

 II. Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.bigblock.pl
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Sklepu.
 3. Sklep umożliwia Użytkownikom dokonywanie zakupu Towarów i zawieranie umów kupna-sprzedaży na odległość, a także uzyskanie informacji o Towarach.
 4. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług do osób, które ukończyły lat 18. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo zawieszenia usług określonych w Regulaminie.
 7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych.
  1. Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej
  2. Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej
  3. Opera w wersji 7.0 i wyższej
  4. Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; 
  6. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu.

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu.
 3. Użytkownik podaje swoje dane osobowe podczas Rejestracji.
 4. Użytkownik może  zarejestrować tylko jedno konto w Sklepie.
 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom 
 6. Konta są niezbywalne i nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
 7. Za każdym razem gdy Użytkownik podaje swoje dane osobowe w formularzach na stronach Sklepu, oświadcza, że podane dane są prawdziwe i dotyczą jego osoby.
 8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Sklepem, przedmiotem której są usługi świadczone przez Sklep, na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, oraz żądania ich usunięcia. Po Rejestracji zabrania się samodzielnego usuwania przez Użytkownika podanych danych, a także zmieniania danych na dane niepełne bądź nieprawdziwe.
 10. W przypadku powzięcia przez Sklep uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Sklep ma prawo:
  1. zawiesić Konto Użytkownika - na czas oznaczony lub nieoznaczony;
  2. uzależnić korzystanie ze Sklepu od potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości odpowiednimi dokumentami,
  3. zniesie ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika, po ustaniu powyższych obaw.
 11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Sklepie po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).
 12. Pozostałe zasady ochrony danych osobowych zostały przedstawione w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem ze Sklepu, zwłaszcza może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą względem innych Użytkowników lub Sklepu na zasadach określonych przepisami prawa.

 

 IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie należy wejść na stronę internetową bigblock.pl i wykonywać kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Informacje, zdjęcia, opisy Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego zamówienia określającego rodzaj zamawianego Towaru oraz ewentualne postanowienia szczegółowe dotyczące zamawianego Towaru. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam”, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wyboru Towaru, lub odstąpienia od procedury zawarcia umowy.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza udostępnianego na stronie Sklepu.
 5. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. terminu dostawy,
 6. W celu wysłania zamówienia, Kupujący naciska przycisk „Zamawiam i płacę”.
 7. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne posumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
 9. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Kupującemu informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Przyjęcie zamówienia przez Sklep stanowi zawarcie przez Sprzedawcę z Kupującym umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dostępności zamówionego przez Kupującego Towaru. W przypadku braku zamówionego przez Kupującego Towaru w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Kupującego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 12. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Kupującego zamówienia, Sklep może anulować całość lub część zamówienia, albo podzielić zamówienie na części, w ten sposób, że dostawa Towaru nastąpi w odrębnych przesyłkach. Koszty wysyłki w takim przypadku naliczane są tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych. Wybór jednej z powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

 

 V. Ceny  i metody płatności

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ceny brutto).
 2. Do płaconej ceny Towaru należy doliczyć koszty wysyłki właściwe dla wybranego sposobu płatności i dostawy.
 3. Odbiór osobisty Towaru przez Kupującego jest bezpłatny.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach Towarów, jak również w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszą praw Kupujących, którzy złożyli zamówienia przed dokonaniem takich zmian.
 5. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar wraz z uiszczeniem kosztów dostawy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy w przypadku przedpłaty lub w dniu odbioru towaru osobiście lub za pobraniem.  Za dzień zapłaty w razie płatności o której mowa w pkt V.9 lit. a,b,c,(d) Regulaminu uznana zostanie data wpływu środków na rachunek Sklepu.
 6. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Składając zamówienie, Kupujący wybiera sposób płatności spośród następujących możliwości: przedpłata, za pobraniem, osobiście przy odbiorze.
 8. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny, stosownie do wyboru sposobu płatności określonego w pkt V.8 Regulaminu:
  1. przelewem na nr rachunku bankowego Santander: 19 1090 2590 0000 0001 4709 3074
  2. płatnością w systemie Blue Media
  3. Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  4. gotówką przy odbiorze osobistym
  5. kartą płatniczą przy odbiorze osobistym
 9. Warunkiem zapłaty kartą płatniczą (kredytową) jest pozytywna autoryzacja płatności.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych.
 12. Operatorem płatności o którym mowa w pkt V.9 lit. b Regulaminu jest Blue Media
 13. W celu otrzymania faktur Kupujący powinien wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 15. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 16. Faktury udostępniane w formie elektronicznej będą w formacie PDF w celu zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów i będą zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury.
 17. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w panelu administracyjnym swojego Konta. Użytkownik może ponownie dokonać akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w ustawieniach swojego Konta.
 18. Akceptacja na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej oraz cofnięcie akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej wywołują skutek od chwili ich dokonania.
 19. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 20. Faktury przesłane (udostępnione) Użytkownikowi w formie elektronicznej będą archiwizowane przez Sklep przez okres 7 lat od ich wystawienia.
 21. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

VI. Dostawa

 

 1. Wysyłka Towarów następuje w terminach:
 2. w przypadku przedpłaty: w ciągu 1-2 Dni roboczych od chwili uznania rachunku Sklepu, chyba, że podczas składania zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy.
 3. w przypadku odbioru osobistego lub przesyłki za pobraniem: w ciągu 1-2 Dni roboczych od chwili zawarcia umowy, chyba, że podczas składania zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy.
 4. Wysyłki Towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości napływających zamówień niektóre Towary mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym, wynoszącym nie więcej niż 3 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia. W takim wypadku zastosowanie ma pkt IV.12 Regulaminu.
 5. Wysyłka Towarów jest ograniczona do terytorium Polski / albo do terytorium Unii Europejskiej
 6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
 7. Sklep umożliwia następujące sposoby dostawy:
  1. kurierem InPost za pobraniem
  2. kurierem InPost po przedpłacie
  3. paczkomatami InPost
 8. Zamówienie można odebrać osobiście, po uprzednim ustaleniu terminu, w punkcie odbioru, pod adresem: 32-410 Dobczyce, Kędzierzynka 91.
 9. Zamówione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 10. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego, poza wypadkiem przewidzianym w pkt V.3 Regulaminu.
 11. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący zobowiązany jest dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń, Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecane jest sporządzić protokół szkodowy.
 12. Z chwilą wydania przez Sklep Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 13. W przypadku nie wywiązania się przez Sklep z dostawy wszystkich zamówionych towarów w terminie 30 dni, Kupujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

VII. Reklamacje i zwroty

 

 1. Jeśli usługi świadczone na podstawie Regulaminu są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Użytkownik  może złożyć Reklamację drogą pisemną lub elektroniczną, na adres zawarty w pkt XII.5 Regulaminu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. W razie braku powyższych informacji, przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie danych w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, bądź od  jej prawidłowego uzupełnienia danych stosownie do punktu 2.
 4. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, który złożył Reklamację.
 5. Sklep odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać pod adres wskazany w pkt XII.5 Regulaminu, załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację Kupującego. 
 7. Podstawą reklamacji lub zwrotu jest dokument potwierdzający zakup w Sklepie reklamowanego Towaru.
 8. Towar, który jest zwracany należy bezpiecznie zapakować i obowiązkowo dołączyć  dowód zakupu.
 9. Zwrot zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony - dotyczy to również oryginalnego opakowania.
 10. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Sklep w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady. 
 12. W razie braku stosownego ustosunkowania się do żądania Kupującego będącego konsumentem o wyborze uprawnienia z tytułu rękojmi uważa się, że uwzględniony został wniosek Kupującego.
 13. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Sklep zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia Towaru w równowartości najtańszej oferowanej przez Sklep opcji dostawy. 
 14. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., Sklep wskazuje łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail i wysłać na adres wskazany w pkt XII.5 Regulaminu, dołączając dowód zakupu Towaru.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Kupujący będący konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi na adres: 32-410 Dobczyce, Kędzierzynka 91.
 5. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.
 6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku zwrotu Towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu Sklep może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu.

 

IX. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa  ze Sklepem o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą ze Sklepem, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza - usunięcie Konta.
 3. Rozwiązanie umowy następuje nie wcześniej niż po upływie 30 dni od wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Usług Sklepu, zaciągniętych w jego ramach.
 4. Sklep ma prawo w każdym czasie  wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu 
 5. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail na adres: wskazany w pkt XII.5 Regulaminu.
 6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Sklep ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
 8. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
 9. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 10. umieszczania na stronie Sklepu przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu,
 11. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta.
 12. O rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik poinformowany zostanie przez Sklep poprzez wiadomość e-mail, chyba że nie będzie to możliwe z powodów technicznych.
 13. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Sklepu.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

X. Odpowiedzialność Sklepu

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu strony internetowej, w szczególności jeśli przerwy te wynikają z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli spowodowane to było działaniem osób trzecich.

 

XI. Zmiany Regulaminu 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Sklep umieści informację o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty wskazanej przez Sklep, jednak termin zmiany Regulaminu nie może być  krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach Sklepu zmienionego Regulaminu.
 3. Użytkownik powiadomiony zostanie ponadto o zmianach Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianach zgodnie z punktem XI.3 Regulaminu.
 5. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem jest prawo polskie.
 2. Ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu są bezpłatne.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za korzystanie z wybranych Usług, funkcji lub właściwości Sklepu przy czym wszyscy Użytkownicy zostaną o powyższym fakcie powiadomieni i będą mogli w każdej chwili zrezygnować z Usług Sklepu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 5. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu w formie:
  1. elektronicznej na adres e-mail: biuro@bigblock.pl
  2. pisemnej na adres: 32-410 Dobczyce, Kędzierzynka 91.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostają w mocy pozostałe postanowienia Regulaminu.
 7. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży

Załącznik nr 2: Wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Załącznik nr 3: Polityka prywatności

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl