ZGARNIJ ręcznik detailingowy premium 30% taniej! 

Koniec promocji za: Sprawdź

Reklamacje i zwroty

1. Jeśli usługi świadczone na podstawie Regulaminu są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Użytkownik  może złożyć Reklamację drogą pisemną lub elektroniczną, na adres zawarty w pkt XII.5 Regulaminu

2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. W razie braku powyższych informacji, przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie danych w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, bądź od  jej prawidłowego uzupełnienia danych stosownie do punktu 2.

4. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, który złożył Reklamację.

5. Sklep odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

6. Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać pod adres wskazany w pkt XII.5 Regulaminu, załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację Kupującego. 

7. Podstawą reklamacji lub zwrotu jest dokument potwierdzający zakup w Sklepie reklamowanego Towaru.

8. Towar, który jest zwracany należy bezpiecznie zapakować i obowiązkowo dołączyć  dowód zakupu.

9. Zwrot zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony - dotyczy to również oryginalnego opakowania.

10. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Sklep w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

                a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

                b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

                c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

                d. żądania usunięcia wady.

W razie braku stosownego ustosunkowania się do żądania Kupującego będącego konsumentem o wyborze uprawnienia z tytułu rękojmi uważa się, że uwzględniony został wniosek Kupującego.

12. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Sklep zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia Towaru w równowartości najtańszej oferowanej przez Sklep opcji dostawy.

13.  W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., Sklep wskazuje łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14. Sklep na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących nie będących konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 


FB